No. 25: Bill Snyder (Kansas State)

snyder

Photo Courtesy: USATSI