Thanks to @TheSportsHernia for the pic…


CC Sabathia